Home Alle info die je zoekt! Het LAATSTE nieuws Diplomazwemmen Masters / Conditie Waterpolo Wedstrijdzwemmen Leden Ons clubmagazine Wat staat ons te wachten? Pers Vragen?
© De Amstel 2017-2018
GEDRAGSCODE Vooraf: De Amstel is een zwemvereniging die staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen onze vereniging wordt gehanteerd. Kennisname en naleving van deze gedragscode wordt van alle bestuurs-, commissie-, kader- en zwemmende leden verwacht, alsmede van de inzetbare vrijwilligers. In onderliggende gedragscode wordt er gesproken over vrijwilligers, te weten zij allen die als bestuurs-, commissie- en/of kaderlid of vrijwilliger een taak of functie binnen De Amstel uitoefenen. Wanneer er over leden gesproken wordt, worden alle Amstel-leden bedoeld zoals omschreven in de statuten.   Artikel 1: Definities Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten: - onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon; - onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken; - dergelijk gedrag heeft het doel de sportbeleving van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de sportbeleving van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd. Onder agressie wordt verstaan: voorvallen waarbij een vrijwilliger of een zwemmend lid psychisch, verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het volgen van zwemlessen en/of trainingen, dan wel het verzorgen van één van beiden, dan wel met bestuurlijke en/of organisatorische werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast. De term levensbeschouwing wordt gedefinieerd als een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven. Artikel 2: Doel en algemeen uitgangspunt a. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door De Amstel als vormen van ongewenst gedrag afgewezen. b. De Amstel neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. c. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van De Amstel en van de professionele houding van diens vrijwilligers. Artikel 3: Status en reikwijdte  a. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie. b. De gedragscode geldt voor bestuurs-, commissie- en kaderleden, zwemmende leden en overige vrijwilligers die werkzaamheden ten gunste van De Amstel verrichten. c. De Amstel draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode aan bestuurs-, commissie- en kaderleden, zwemmende leden en vrijwilligers middels publicaties van deze gedragscode op haar website www.zpv-de-amstel.nl. Artikel 4: Arbeidsomstandigheden en werkvloer a. De inrichting van de organisatie voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat vrijwilligers en leden zich veilig voelen. b. De omgang tussen vrijwilligers en zwemmende leden wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode. c. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan. d. Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan. e. Het bepaalde onder a. komt mede tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd. Artikel 5: Omgaan met leden en hun ouders/vertegenwoordigers a. De vrijwilliger laat zich bij contacten met leden en/of hun ouders/vertegenwoordigers leiden door gedragsregels en algemeen aanvaardbare fatsoensnormen. b. De vrijwilliger accepteert geen agressieve gedragingen van leden en/of hun ouders/vertegenwoordigers en neemt zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen. c. De vrijwilliger accepteert geen seksuele gedragingen van leden en/of hun ouders/vertegenwoordigers en neemt zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen. d. De vrijwilliger accepteert geen discriminerend gedrag van leden en/of hun ouders/vertegenwoordigers en werkt niet mee aan of neemt geen initiatief tot discriminerend gedrag. Artikel 6: Werking naar zwemmende leden, vrijwilligers, bezoeker en derden a. Deze gedragscode wordt aan alle vrijwilligers en leden van De Amstel kenbaar gemaakt en geplaatst op de website www.zpv-de-amstel.nl. b. Van derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen. Artikel 7: Toezicht Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode zijn de bestuursleden, de commissieleden en het kader belast. In geval van het niet naleven van de bepalingen uit deze gedragscode zijn genoemde vrijwilligers gehouden de persoon in kwestie op diens gedrag aan te spreken en te verzoeken zich te conformeren aan de bepalingen uit deze gedragscode. Indien de persoon in kwestie hieraan geen gehoor geeft, kan aan betrokken persoon de toegang tot de zwemzaal en/of de kleedruimtes geweigerd worden. In voorkomend geval dient te allen tijde van een dergelijk incident schriftelijk melding gemaakt te worden bij het bestuur, zodat zij de situatie kan beoordelen en al dan niet kan besluiten een nader onderzoek in te (laten) stellen naar het voorval. Artikel 8: Vertrouwenspersoon  De Amstel heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld; waarbij het streven is om zowel een mannelijke als een vrouwelijke vertrouwenspersoon binnen De Amstel te hebben. De vertrouwenspersoon is er voor alle leden van De Amstel en iedereen kan bij hem of haar terecht met vragen, opmerkingen, signalen en/of klachten. De vertrouwenspersoon is een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kan men terecht met vragen die men niet makkelijk stelt of waarvan men bang is dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij geldt: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Zonder uitdrukkelijke toestemming zal de vertrouwenspersoon geen inhoudelijke informatie verstrekken over diens gesprekken. Wel informeren de vertrouwenspersonen het bestuur over de aard van de melding, uiteraard zonder hierbij vertrouwelijke informatie te verstrekken of de anonimiteit van het lid te schaden. Indien er naar het oordeel van de vertrouwenspersoon actie dient uitgezet te worden op de melding, rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur over het verloop als ook over de afwikkeling van de melding. Informatie van de vertrouwenspersonen aan het bestuur zal dan nimmer te herleiden zijn naar individuele leden, zodat de privacy van de leden gewaarborgd blijft. Uitzondering hierop zijn kwesties waarbij er sprake is van strafbare feiten of een situatie waarin één van de betrokkenen een onaanvaardbaar risico loopt. In dergelijke gevallen is de vertrouwenspersoon verplicht onmiddellijk melding te maken bij de voorzitter van het bestuur of diens vervanger. De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur van De Amstel. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur òf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen leden van De Amstel plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen De Amstel-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten De Amstel. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen De Amstel. De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via e-mail: harry.van.vlijmen@zpv-de- amstel.nl en maureen.grauw@zpv-de-amstel.nl. Artikel 9: Klachten Indien een vrijwilliger en/of lid niet tevreden is over afhandeling van hetgeen gesteld is in artikel 7, dan kan hij of zij hierover een klacht indienen bij het bestuur. Het bestuur zal de klacht in kwestie beoordelen en besluiten of nader onderzoek gewenst is. In voorkomende gevallen zal het bestuur een onderzoek (laten) uitvoeren naar de aard van de klacht en komen tot een oordeel in deze. De klager alsmede de aangeklaagde worden schriftelijk in kennis gesteld van dit oordeel. Artikel 10: Evaluatie  Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één maal per drie jaar wordt deze gedragscode door het bestuur geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. --- Aldus vastgesteld te Mijdrecht op 25 november 2014 door de Algemene LedenVergadering.