Home Alle info die je zoekt! Het LAATSTE nieuws Diplomazwemmen Masters / Conditie Waterpolo Wedstrijdzwemmen Leden Ons clubmagazine Wat staat ons te wachten? Pers Vragen?
© De Amstel 2017-2018
HUISHOUDELIJK REGLEMENT (in blauw de laatste wijzigingen per 25 november 2014). Artikel 1  Degene, die als lid wenst toe te treden meldt zich hiertoe op het voorgeschreven formulier bij de ledenadministratie. Minderjarigen, die als lid wensen te worden toegelaten dienen deze aanvraag mede te laten ondertekenen door hun wettelijke vertegenwoordiger, waardoor deze met de inschrijving instemt. Artikel 2  Verandering van adres alsmede e-mailadres en telefoonnummer moet binnen acht dagen schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie worden medegedeeld. Artikel 3  Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement en zich daaraan te onderwerpen. Tevens aanvaarden zij het lidmaatschap van de K.N.Z.B. en onderwerpen zich aan diens statuten en reglementen terwijl zij het bestuur onherroepelijk machtigen hen te vertegenwoordigen of te doen vertegenwoordigen op de vergaderingen van de K.N.Z.B. en daar namens hen een stem uit te brengen of te doen uitbrengen. Artikel 4  Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn en gezondheid. Men is verplicht om zich op aanwijzing van het bestuur aan een keuring en eventuele vervolg keuringen te laten onderwerpen. De kosten verbonden aan deze keuring zijn voor rekening van het lid. Artikel 5  Alle leden dienen zowel binnen de vereniging als bij vertegenwoordiging van de vereniging zich te allen tijde rekenschap te geven van zijn/haar positie. In geval materiële schade wordt toegebracht aan eigendommen van de vereniging of derden en/of lichamelijk letsel aan derden wordt toegebracht is de desbetreffende persoon persoonlijk aansprakelijk. De schade zal altijd op de persoon worden verhaald. Artikel 6  Het bestuur zal toezien op de naleving van de wettelijke regelgeving inzake alcoholverstrekking in sportkantines. Het bestuur zal bij overtreding van het gestelde in het “bestuursreglement alcoholverstrekking” sancties aan betrokkene(n) opleggen. Artikel 7  Het bestuur zal ingeval van overtreding van de gestelde regels, ingeval van schades, lichamelijk letsel en/of ingeval van wangedrag als tuchtrechtcommissie optreden. In die hoedanigheid kan zij sancties opleggen. Artikel 8  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie voor 1 april van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt op 31 juli van dat jaar. Artikel 9  Het bestuur is gemachtigd de contributie jaarlijks met de index voor levensonderhoud te verhogen. Andere verhogingen van de contributie worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De jaarcontributie is verschuldigd voor het gehele contributiejaar, dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De contributie dient te zijn voldaan vóór 1 september van het desbetreffende jaar. Een lidmaatschap dat na 1 augustus  aanvangt wordt pro rato vastgesteld. Indien door welke oorzaak dan ook geen of minder gelegenheid tot zwemmen kan worden geboden, kan dit geen aanleiding zijn tot het terug vorderen of minder betalen van de contributie. Jaarlijks wordt op basis van de dan geldende contributieregeling de te betalen contributie voor het lid vastgesteld. De contributieregeling wordt gepubliceerd op zowel de website als in ‘t Zwamsteltje. Het uitgangspunt van de contributieregeling is als volgt: Leden betalen voor het aantal diensten dat zij afnemen Alle leden betalen een basistarief, eventueel aangevuld met een toeslag voor wedstrijdzwemmen en/of waterpolo Zowel voor het basistarief als voor de toeslagen worden de leden ingedeeld in drie leeftijdscategorieën te weten: Leden jonger dan 12 jaar Leden van 12 t/m 15 jaar Leden van 16 jaar en ouder. Nieuwe leden dienen bij het aangaan van het lidmaatschap het vastgestelde inschrijfgeld te voldoen. De kosten van startvergunningen zijn voor rekening van het desbetreffende Amstel lid. De startvergunning loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het bestuur hanteert de regel bij langdurige blessures, dat de eerste 3 maanden na melding vallen onder het “eigen risico”. Daarna kan er restitutie plaatsvinden. Dit behoort plaats te vinden door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur. Artikel 10  Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste uit 10 personen. Gestreefd wordt naar een oneven aantal bestuursleden. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen uit de leden van 18 jaar en ouder. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in zijn functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen onderling de volgende functies: Secretaris 1e penningmeester Lid public relations Lid waterpolo Lid wedstrijdzwemmen Lid diplomazwemmen Lid masterzwemmen Lid technische commissie Lid clubhuisbeheer 2e voorzitter (beleggen bij ander bestuurslid) 2e penningmeester (beleggen bij ander bestuurslid)  Artikel 11  De voorzitter heeft de algehele leiding van de vereniging. Tijdens vergaderingen heeft hij het recht de debatten te sluiten wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht en tot stemming te doen overgaan, tenzij de meerderheid der leden zich daartegen verzet. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de 2e voorzitter welke door de bestuursleden bij meerderheid van stemmen dient te worden gekozen. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging of laat die vertegenwoordigen in de diverse externe contacten zoals b.v. K.N.Z.B., Regio, overheden, verenigingen, sportraad, enz. Artikel 12  De secretaris is belast met de verzorging van: De algemene correspondentie De uitnodigingen voor de vergaderingen en stelt de agenda op De notulen van de bestuursvergaderingen De ledenadministratie. De secretaris kan in onderling overleg één van de bovenstaande activiteiten aan een ander bestuurslid delegeren. Artikel 13  De 1e penningmeester is belast met: Het boekhouden van ontvangsten en uitgaven Het opstellen van de begroting Het verzorgen van de jaarrekening Het verzorgen van subsidie aanvragen Het verzorgen van de financiële gang van zaken m.b.t. het clubhuis. De penningmeester kan in onderling overleg één van de bovenstaande activiteiten aan een ander bestuurslid delegeren. Artikel 14  De 2e voorzitter is belast met: Het assisteren van de voorzitter Het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid. Artikel 15  De 2e penningmeester is belast met: Het assisteren van de 1e penningmeester Het vervangen van de 1e penningmeester bij diens afwezigheid. Artikel 16  Er zijn zeven commissies n.l. : Een public-relations-commissie Een wedstrijdzwemcommissie Een waterpolocommissie Een diplomazwemcommissie Een masterscommissie Een technische commissie Een clubhuiscommissie Leden van een commissie dienen lid van de vereniging te zijn. Iedere commissie draagt uit de leden één persoon voor die na verkiezing door de algemene ledenvergadering zitting neemt in het bestuur van de vereniging. Bij vergaderingen van het bestuur zal zoveel mogelijk de gekozen persoon van de desbetreffende commissie aanwezig zijn. Bij verhindering zal een ander commissielid de plaats bij de vergadering in kunnen nemen. Artikel 17  De public-relations-commissie (PRC) is belast met: De verzorging van het clubblad 't Zwamsteltje, dat in principe 8 x per jaar verschijnt Het regelmatig (doen) publiceren in de plaatselijke / regionale pers over de Amstel Het werven van adverteerders voor ’t Zwamsteltje Het onderhoud van de website Het beheer van de huisstijl in drukwerk, interne en externe publicaties e.d. Het onderhouden van interne communicatie middels nieuwsbrieven en e-mailberichten Het onderhouden van externe communicatie met de media Artikel 18  De wedstrijdzwemcommissie (WZC) is belast met de volgende taken: Verzorgt de correspondentie met de Bond en de Regio t.a.v. het wedstrijdzwemmen Regelt de training Stelt een zwemploeg samen naar gelang het soort wedstrijd Schrijft in op wedstrijden Organiseert jaarlijks onderlinge wedstrijden Organiseert andere wedstrijden Verzorgt uitnodigingen Stelt jury's samen Houdt persoonlijke en clubrecords bij en geeft deze door aan de public-relations commissie Is verantwoordelijk voor het eigen materiaal Stelt jaarlijks een begroting op en dient deze in bij de penningmeester Bestelt prijzen, presentjes voor de jury, enz. Geeft informatie betreffende startvergunningen en deelname aan het wedstrijdzwemmen door aan de ledenadministratie Organiseert jaarlijks schoolzwemwedstrijden Zorgt ervoor dat verslagen van wedstrijden zo spoedig mogelijk worden aangeleverd aan de public-relations commissie Artikel 19 De waterpolocommissie (WPC) is belast met de volgende taken: Behartigen van de belangen van de waterpololeden binnen de vereniging en draagt zorg voor afvaardiging binnen het algemeen bestuur Draagt zorg voor taken van organisatorische aard zoals teamindeling, team inschrijvingen, competitie planning, trainingen, W-official rooster, tuchtzaken en badhuur Verzorgen van correspondentie met de KNZB t.a.v. waterpolo, met name met de Regiovertegenwoordigers Onderhoudt contacten met de andere (sport)takken binnen de vereniging, met andere verenigingen en de KNZB Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het waterpolo binnen de vereniging op langere termijn, dit met behulp van meest actuele waterpolo beleidsplan Zorgt voor actieve stimulering van met name de jeugd binnen en buiten de vereniging Draagt verantwoordelijkheid voor het eigen materiaal. Regelt aanschaf, onderhoud en inventarisatie van het materiaal. Schrijft in op externe toernooien en organiseert eigen interne toernooien Stelt jaarlijks een begroting op en dient deze in bij de penningmeester Leidt op voor waterpolo brevetten Faciliteert waterpolo gerelateerde opleidingen, zoals W-official, scheidsrechter en trainers cursussen Levert kopij aan de public-relations commissie in de vorm van wedstrijd -en andere verslagen voor iedere uitgave van het clubblad Artikel 20 De diplomazwemcommissie (DZC) is belast met de volgende taken: Verzorgen van de correspondentie met de Bond en de Regio t.a.v. het recreatieve zwemmen Regelt opleiding voor Amstel-, zwemvaardigheidsdiploma's en zwembrevetten Organiseert recreatieve ontmoetingen Schrijft in op recreatieve ontmoetingen Organiseert waterspelontmoetingen Verzorgt uitnodigingen Stelt de jury samen Geeft uitslagen en behaalde diploma’s zo spoedig mogelijk door aan de public-relations commissie Is verantwoordelijk voor het eigen materiaal Stelt jaarlijks een begroting op en dient deze in bij de penningmeester Bestelt prijzen, presentjes voor de jury, enz. Artikel 21 De Mastercommissie is belast met de volgende taken: Het behartigen van de belangen van de masterleden binnen de vereniging en zorgdragen voor afvaardiging binnen het algemeen bestuur. Het zorgen voor kader tijdens de trainingsavonden Het organiseren van sportieve activiteiten, buiten de trainingen. Het organiseren van sociale activiteiten, buiten de trainingen. Het organiseren van de jaarlijkse oversteek van de Vinkeveense Plassen, genaamd Brug-tot-Brug. Artikel 22  De technische commissie is belast met de volgende taken: Het coördineren van activiteiten tussen de verschillende commissies. Artikel 23 De Clubhuiscommissie is belast met de volgende taken:  Het regelen van zaken in en rond het clubhuis. Artikel 24 Cursussen die door leden, alleen ten behoeve van de vereniging, worden gevolgd, kunnen geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komen. In het cursuscontract zijn de wederzijdse rechten en plichten opgenomen. Het standaard cursuscontract ligt bij de secretaris ter inzage. Door ondertekening van het contract gaat het desbetreffende lid akkoord met daarin gestelde voorwaarden. Artikel 25 De Amstel heeft een eigen website: (www.zpv-de-amstel.nl). In het uitgebreide digitale verkeer kan een vereniging niet zonder. Ouders en belangstellenden kunnen op deze manier kennisnemen van wat er binnen de vereniging gaande is. Illustraties en foto's vormen in deze een belangrijke ondersteuning van de informatie. Om reden van privacy houden wij de illustraties en foto's anoniem. Ook vindt er vooraf een intensieve screening plaats welke plaatjes opgenomen worden. Wij vinden het belangrijk dat foto's van leden op een juiste manier bijdragen aan het beeld van de vereniging. De verspreiding van het clubmagazine, boekjes en folders van de Amstel is zeer beperkt. De website echter is veel ruimer toegankelijk. De digitalisering van informatie is dan wel beperkt toegankelijk gemaakt maar de algemene website-informatie is zeer uitgebreid. Formeel horen ouder(s)/verzorger(s) hier toestemming voor te geven. Wij verzoeken dan ook ouder(s)/verzorger(s) die bezwaar hebben tegen dergelijke foto's en/of video-publicaties dit te melden bij het bestuur. In voorkomende gevallen zal van de desbetreffende leden dan geen openbaarmaking meer plaatsvinden en het bestaande materiaal van de website verwijderd worden. Artikel 26  De datum van de algemene ledenvergadering wordt door het bestuur vastgesteld. Artikel 27 Alle leden zijn verplicht kennis te nemen van de statuten van de vereniging en haar huishoudelijk reglement alsmede van de wijzigingen op beide. Door het aangaan van het lidmaatschap wordt het lid geacht kennis te hebben van beide. Artikel 28 Het huishoudelijk reglement kan bij besluit van de algemene ledenvergadering worden gewijzigd. Voor wijzigingen is een twee derde meerderheid van het geldig aantal uitgebrachte stemmen vereist. Artikel 29 In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. Artikel 30 Dit reglement of de wijzigingen daarop treden in werking na aanvaarding door de algemene ledenvergadering. Mijdrecht, 25 november 2014