Home Alle info die je zoekt! Het LAATSTE nieuws Diplomazwemmen Masters / Conditie Waterpolo Wedstrijdzwemmen Leden Ons clubmagazine Wat staat ons te wachten? Pers Vragen?
© De Amstel 2017-2018
STATUTEN (in groen de laatste wijzigingen per 4 juni 2015). Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Zwem- en polovereniging De Amstel 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente De Ronde Venen Artikel 2 DUUR De vereniging, welke is opgericht op dertien april negentienhonderd twee en zestig, is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 3 DOEL 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (afgekort K.N.Z.B.), gevestigd te Nieuwegein onder erkenning van de K.N.Z.B. als enig besturend en controlerend lichaam op zwemgebied in Nederland. 3. De vereniging is tevens aangesloten bij de Regio midwest van de K.N.Z.B. Hetgeen in artikel 8 wordt gesteld ten aanzien van de K.N.Z.B. geldt tevens voor de Regio midwest van de K.N.Z.B. Artikel 4 BOEKJAAR 1. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. 2. Her contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Artikel 5 INRICHTING 1. Organen ,van de vereniging zijn het bestuur, de algemene ledenvergadering alsmede alle overige personen en commissies, die krachtens de statuten door de algemene ledenvergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene ledenvergadering alsmede alle overige personen en commissies, die krachtens de statuten door de algemene ledenvergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. 2. De organen van de vereniging, bedoeld in lid 1, hebben geen rechtspersoonlijkheid. Artikel 6 LEDEN 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek door het bestuur als lid zijn toegelaten. 2. Minderjarigen, die als lid wensen te worden toegelaten, dienen bij hun aanvraag een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te overleggen. 3. Ingeval van niet toelating door het bestuur zal op verzoek van de betrokkene door de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog over de toelating worden beslist. 4. Personen, die door de K.N.Z.B. of de Regio levenslang zijn uitgesloten van het recht tot het deelnemen aan enige activiteit dan wel van het recht functies in de K.N.Z.B. te bekleden, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten. 5. De leden worden onderscheiden in: a. ereleden; b. leden van verdienste; c. seniorleden zestien jaar en ouder; d. juniorleden twaalf tot en met vijftien jaar; e. juniorleden jonger dan twaalf jaar. 6. Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur of van tien stemgerechtigde seniorleden, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige leden, doch zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 7. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door het bestuur zijn benoemd. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige leden doch zijn vrijgesteld van contributiebetaling 8. Seniorleden zijn leden, die op 31 december van het betreffende jaar de leeftijd van zestien jaar zullen bereiken. 9. Juniorleden worden onderscheiden in twee leeftijdsgroepen te weten; a. twaalf tot en met vijftien jaar, b. jonger dan twaalf jaar. Artikel 7 ONDERSTEUNENDE LEDEN 1. Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de vereniging verplichten tot voldoening van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur wordt bepaald. 2. Ondersteunende leden zijn geen leden van de vereniging als bedoeld in artikel 6 en hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke aan hen bij of krachtens de statuten en reglementen van de vereniging zijn toegekend. 3. De rechten en verplichtingen van de ondersteunende leden kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij opzegging door een ondersteunend lid de jaarlijkse bijdrage voor het lopende contributiejaar voor het geheel verschuldigd blijft. 4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Artikel 8 VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 1. De leden zijn verplicht: ●de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van de organen van de vereniging, bedoeld in artikel 5, na te leven en de jurisdictie van de daarin vermelde organen te erkennen; zich jegens elkander en ten opzichte van de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd; ●de belangen van de vereniging en van haar organen, die van de K.N.Z.B. en haar organen en die van de zwemsport in het algemeen niet te schaden; alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden aangaat. 2. De leden en andere aangeslotenen alsmede degenen, die in de vereniging een functie, welke dan ook, bekleden, onderwerpen zich door de aanvaarding van hun lidmaatschap als aangeslotene of functionaris tegenover de K.N.Z.B. aan dezelfde verplichtingen, waaraan de vereniging als lid van K.N.Z.B. is of zal zijn onderworpen. Daaronder begrepen de verplichting de statuten en reglementen van de K.N.Z.B. en de besluiten van zijn organen na te leven. Tevens alle overige verplichtingen te aanvaarden, welke uit het lidmaatschap van de vereniging als lid van de K.N.Z.B. en lid van de Regio voortvloeien of welke de K.N.Z.B. in naam van zijn leden aangaat. Zij zullen zich tevens onderwerpen aan de tuchtrechtspraak, de disciplinaire rechtspraak, de arbitraire rechtspraak en de administratieve rechtspraak, zoals vastgelegd en nader geregeld in de daarop betrekking hebbende reglementen van de K.N.Z.B. Dit geldt ook voor wat de door de K.N.Z.B. en/of de Regio in naam van zijn leden aangegane verplichtingen betreft slechts voor zover deze verplichtingen tevens betrekking hebben op de leden van de vereniging. Onder andere aangeslotenen worden in dit artikel mede verstaan zij, die op enigerlei wijze min of meer regelmatig van de diensten van de vereniging gebruik maken. De vereniging is bevoegd om in naam van haar leden tegenover de K.N.Z.B. de verplichtingen aan te gaan, als in dit lid omschreven. 3. De vereniging kan daarnaast tegenover derden, voor zover uit deze statuten niet het tegendeel voorvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen en, voorzover dit in de statuten uitdrukkelijk is bepaald en onder verwijzing naar artikel 15 de leden 3 en 4 te hunnen laste verplichtingen aangaan. 4. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit, waar bij verplichtingen zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 5 door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten. Artikel 9 TUCHTRECHTSPRAAK 1. Aan de tuchtrechtspraak van de vereniging zijn alle leden en andere aangeslotenen onderworpen. 2. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging. 3. Voorzover deze bevoegdheid niet aan een door de algemene ledenvergadering te benoemen commissie, belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel de volgende straffen op te leggen: a)     berisping; b) ernstige berisping; c) tuchtrechtelijke boete d) schorsing 4. De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de in lid 3 bedoelde commissie, alsmede de procesgang kunnen nader worden geregeld in een afzonderlijk door de algemene ledenvergadering vast te stellen tuchtreglement. 5. Tuchtrechtelijke boeten kunnen worden opgelegd tot ten hoogste de door de algemene ledenvergadering vastgestelde maxima. 6. Schorsing van het lidmaatschap kan worden opgelegd tot ten hoogste de door de algemene ledenvergadering vastgelegde maximumperioden. Gedurende de periode, dat een lid geschorst is, blijft het gehouden aan zijn verplichtingen tegenover de vereniging en heeft het tegenover de vereniging geen andere rechten dan zich te verweren in tuchtzaken, beroep in te stellen en gratie te verzoeken. 7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door de algemene ledenvergadering worden uitgesproken, indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van organen van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 8. Nadat tot ontzetting is besloten, wordt de betrokkene ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen in kennis gesteld. 9. Zowel bij de behandeling door het bestuur casu quo de tuchtcommissie als bij behandeling door de algemene ledenvergadering kan de betrokkene, indien hij al dan niet op zijn verzoek persoonlijk wordt gehoord, zich door een raadsman doen bij staan. Artikel 10 CONTRIBUTIE 1. Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, welke door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het contributiejaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie' te verlenen. Artikel 11 EINDE LIDMAATSCHAP 1. Het lidmaatschap eindigt door: overlijden van het lid opzegging van het lid opzegging namens de vereniging door het bestuur ontzetting overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 7. 2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of wanneer hij zijn verplichting jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden voor 1 april. 4. Een opzegging in strijd met het in lid 3 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst, toegelaten tijdstip, volgend op de datum, waartegen was opgezegd. 5. Een opzegging als bedoeld in artikel 8 lid 4 dient te geschieden binnen een maand, nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld. 6. In afwijking van het in lid 3 bepaalde kan opzegging door een lid met onmiddellijke ingang voorts geschieden binnen één maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of een besluit tot fusie is medegedeeld. 7. In afwijking van het in lid 3 bepaalde kan opzegging namens de vereniging met onmiddellijke ingang plaats hebben, indien redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap langer te laten voortduren. 8. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn, zolang hij nog niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zolang enige aangelegenheid, waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen. Artikel 12 BESTUUR 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden, die door de algemene ledenvergadering worden gekozen uit de leden. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook in één hand verenigd zijn, in welk geval in het bestuur tenminste vier andere bestuursleden zitting hebben. 2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 3. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. De bestuursleden verdelen onderling de overige functies. 4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester, alsmede een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid, indien de functies van de secretaris en de penningmeester in één hand verenigd zijn, vormen het dagelijks bestuur. 5. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door het orgaan dat hem benoemde worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 6. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar onverminderd het verder in dit lid bepaalde. Jaarlijks treden een of meer van de bestuursleden af in de algemene ledenvergadering, waarin het bestuur rekening en verantwoording doet over het afgelopen boekjaar volgens een door het bestuur op te stellen rooster, ook al is de termijn van drie jaar nog niet dan wel reeds eerder in dat boekjaar verstreken. De aftredenden zijn, behoudens het in lid 7 bepaalde, terstond herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 7. Tot één week voor de algemene ledenvergadering kunnen door het bestuur of tenminste tien seniorleden kandidaten worden gesteld voor de te vervullen vacatures. Door de algemene ledenvergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 8. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: a) overlijden of bedanken; b) het verlies van de hoedanigheid van lid van de vereniging. . . 9. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Artikel 13 BESTUURSTAAK 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging terwijl het dagelijks bestuur belast is met de behandeling van alle lopende en spoedeisende zaken. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald of het aantal leden van het dagelijks bestuur beneden drie, blijven zowel het bestuur als het dagelijks bestuur bevoegd doch is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te roepen ter voorziening in de vacatures. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en te allen tijde kunnen worden ontslagen. Het bepaalde in artikel 12 lid 4 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 4. Onder de door het bestuur in te stellen commissies zijn niet begrepen de: a.) financiële commissie; b) tuchtcommissie; c. )commissie van beroep, . welke door de algemene ledenvergadering worden gekozen, indien tot instelling daarvan door de algemene ledenvergadering wordt besloten. Artikel 14 VERGADERINGEN VAN BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR 1. Tenzij het bestuur casu quo het dagelijks bestuur anders bepaalt vergadert het betreffende bestuur wanneer de voorzitter of de secretaris zulks verzoeken. 2. Het bestuur en het dagelijks bestuur kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per e-mail geschiedt, en alle leden van het betreffende bestuur- in het te nemen besluit zijn gekend en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 3. Alle besluiten, welke in vergadering worden.genomen, kunnen slechts worden genomen met de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits in de betreffende vergadering de volstrekte meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig is, terwijl de besluiten bedoeld in lid 2 slechts kunnen worden genomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen, die door alle fungerende bestuursleden kunnen worden uitgebracht, ongeacht of deze stemmen alle zijn uitgebracht. 4. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. 5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gehouden, die in de eerstvolgende vergadering van het betreffende bestuur worden vastgesteld.' 7. De secretaris neemt de besluiten, welke op de wijze als in lid 2 omschreven zijn tot stand gekomen in het notulenregister van het betreffende bestuur op en doet daarvan in de eerst volgende vergadering van het betreffende bestuur mededeling. Artikel 15 VERTEGENWOORDIGING 1. De vereniging wordt door het bestuur als orgaan van de vereniging vertegenwoordigd. Tevens kan zij worden vertegenwoordigd door: a) hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris, mits deze niet tevens penningmeester is; hetzij door de voorzitter tezamen met één der overige bestuursleden, niet zijnde de penningmeester of de secretaris-penningmeester; b) hetzij, indien de functie van secretaris en penningmeester in één persoon verenigd zijn, door het derde lid van het dagelijks bestuur tezamen met één der overige bestuursleden, niet zijnde de secretaris-penningmeester. 2. Aan de penningmeester casu quo de secretaris-penningmeester, die geen statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, wordt schriftelijk volmacht verleend tot het innen van gelden en tot het beschikken over de kasgelden en de bank- en girorekeningen van de vereniging, aan welke bevoegdheid beperkingen kunnen worden gesteld, welke, mits gepubliceerd overeenkomstig de wet door en aan derden kunnen worden tegengeworpen. 3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. De voorwaarde dat er voorafgaande goedkeuring door de algemene ledenvergadering moet worden verleend, kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. 4. Bestuursleden, aan wie hetzij krachtens deze statuten hetzij krachtens volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit, dan nadat tevoren een besluit door het bestuur, het dagelijks bestuur, de algemene ledenvergadering of enig ander bevoegd orgaan van de vereniging is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling (en) is besloten. Het ontbreken van een dergelijk besluit kan aan derden niet worden tegengeworpen. Artikel 16 REKENING EN VERANTWOORDING 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 2. Het bestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen. 3. De algemene ledenvergadering benoemt uit de meerderjarige leden een financiële commissie, bestaande uit tenminste twee personen, welke personen geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 4. De leden van de financiële commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar, onverminderd het verder in dit lid bepaalde. Jaarlijks treden één of meer leden af volgens een door de financiële commissie op te stellen rooster en wel in de in het betreffende boekjaar te houden algemene ledenvergadering, waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en verantwoording doet, ook al is de termijn van twee jaar nog niet of reeds eerder in dat boekjaar verstreken. De aftredenden zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar. 5. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 6. De financiële commissie kan, indien het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan. 7. De opdracht aan de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. 8. Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie en aan de in lid 6 bedoelde deskundige, alle door deze gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 9. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de rekening en verantwoording blijken. 10. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 5 tien jaar lang te bewaren. Artikel 17 ALGEMENE LEDENVERGADERING 1. Jaarlijks zal uiterlijk vier maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering worden gehouden. 2. De agenda van de in lid 1 bedoelde vergadering bevat tenminste: a)    vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering; b) vaststelling van het jaarverslag van de secretaris; c) behandeling en vaststelling van de rekening en  verantwoording van het afgelopen boekjaar; d) vaststelling van de jaarlijkse contributie; e) vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar; f) voorziening in vacatures. 3. Naast de in lid 1 bedoelde algemene ledenvergadering worden algemene ledenvergaderingen gehouden, wanneer dit door het bestuur nodig wordt geacht, terwijl het bestuur verplicht is op een termijn van vier weken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, wanneer een zodanig aantal leden, dat bevoegd is om tien procent van de stemmen van alle leden uit te brengen, dit schriftelijk aan het bestuur verzoekt onder opgave van de te behandelen punten. 4. Het bestuur is verplicht binnen veertien dagen aan het in lid 3 bedoelde verzoek gevolg te geven, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering kunnen overgaan en in het voorzitterschap en het secretariaat van die vergadering kunnen voorzien. 5. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in het ge bied waar de vereniging actief is en wordt door of namens het bestuur schriftelijk bijeengeroepen door toezending van een oproep, welke de door het bestuur vastgestelde agenda bevat, aan de leden, zulks met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste veertien dagen, de dag van de verzending van de oproep en de dag van de vergadering niet meegerekend. 6. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan de termijn van veertien dagen, genoemd in lid 3, worden verkort tot zeven dagen. 7. Ingeval de bijeenroeping van een algemene ledenvergadering plaats heeft door de in lid 4 bedoelde verzoekers, heeft deze bijeenroeping plaats door plaatsing van een oproep in het verenigingsblad van de vereniging met vermelding van de te behandelen punten of indien geen verenigingsblad wordt uitgegeven of plaatsing van een oproep daarin om welke reden dan ook binnen een redelijke termijn niet mogelijk blijkt, door plaatsing van de oproep in tenminste één in de gemeenten, waarbinnen de vereniging actief is, veelgelezen dagblad met vermelding van de te behandelen punten, dan wel, indien de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage wordt gelegd, de vermelding daarvan. Artikel 18 SAMENSTELLING ALGEMENE LEDEN-VERGADERING 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst. 2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde heeft een geschorst lid toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. 3. De voorzitter kan aan andere personen dan de leden van de vereniging toegang tot de vergadering verlenen. Artikel 19 BESLUITVORMING ALGEMENE LEDEN-VERGADERING 1. Alle leden die ten tijde van de vergadering niet geschorst zijn, hebben stemrecht en wel ieder juniorlid één stem en ieder seniorlid vijf stemmen. 2. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter totaal niet meer dan de stemmen van twee, zijn eigen stem(men) inbegrepen kan uit brengen. Door de wettelijke vertegenwoordigers kan als zodanig niet het stemrecht worden uitgeoefend. 3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 4. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen schriftelijk door middel van gesloten ongetekende briefjes, één en ander tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. 5. Bij schriftelijke stemming worden blanco stemmen als niet uitgebrachte stemmen geteld. Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte stembiljetten, die naar het oordeel van de voorzitter: a) ondertekend zijn; b) onleesbaar zijn; c) een persoon niet duidelijk aanwijzen; d) de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; e) voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam vermelden. f) meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld. 6. Staken de stemmen over een voorstel/ dat niet de verkiezing van personen betreft, dan is het voorstel verworpen. 7. Verkrijgt bij een verkiezing van personen, hetzij uit een bindende voordracht hetzij bij een vrije verkiezing, niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, dan wordt een tweede stemming casu quo tweede vrije stemming gehouden. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee  personen, die de hoogste stemmencijfers hebben behaald of tussen de personen, die het hoogste stemmencijfer heeft behaald en degene, die het op een na hoogste stemmencijfer heeft behaald. Is op meer dan twee personen het hoogste stemmenaantal uitgebracht of is op twee of meer personen het één na hoogste stemmencijfer uitgebracht, dan vindt tussen hen een tussenstemming plaats om vast te stellen wie in de herstemming komen. Staken bij de tussenstemming of bij de herstemming de stemmen, dan beslist het lot. 8. Een in de algemene ledenvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 10. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of door een door déze aangewezen notulist notulen gehouden. Artikel 20 BEVOEGDHEDEN ALGEMENE LEDEN-VERGADERING 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of.de statuten aan een ander orgaan van de vereniging zijn opgedragen. 2. De algemene ledenvergadering kan personen aanwijzen en commissies instellen en aan hen beslissingsbevoegdheid toekennen. Deze personen en commissies zijn organen als bedoeld in artikel 5. De werkwijze en organisatie alsmede de taken en bevoegdheden van deze organen worden met inachtneming van het in deze statuten bepaalde zo nodig nader geregeld in het huishoudelijk reglement of in afzonderlijke reglementen, welke reglementen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 3. De in het vorige lid bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar het bepalingen betreft, die niet van dwingend recht zijn noch met deze statuten. Artikel 21 STATUTENWIJZIGING 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat in de te houden vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld. 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld, hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen, met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering, waarin zoveel leden aanwezig zijn, dat tenminste de helft van het aantal stemmen van alle leden kan worden uitgebracht. 4. Indien in een algemene, ledenvergadering, in welke krachtens het vorige lid een quorum vereist is, dit quorum niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit tot statutenwijziging te nemen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht. 5. Een wijziging in de statuten behoeft de goedkeuring van de K.N.Z.B., zolang de vereniging lid van de K.N.Z.B. is. 6. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. Artikel 22 ONTBINDING EN VEREFFENING 1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 16, 17 en 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat in de te houden vergadering een voorstel tot ontbinding zal worden behandeld. 2. Het, bepaalde in artikel 21 leden 2, 3 en 4 is van .overeenkomstige toepassing. 3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen andere vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur met inachtneming van de bepalingen daaromtrent in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor één of meer door de algemene ledenvergadering, welke tot de ontbinding besluit, met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen aan te wijzen doelen met het zwemmen in verband staande. 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden "In liquidatie". Artikel 23 SLOTBEPALING In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur. Artikel 24 GOEDKEURING K.N.Z.B. Deze statuten zijn geheel eensluidend met het aan deze akte gehechte ontwerp daarvan, waarop de goedkeuring van de K.N.Z.B. is verkregen' blijkens een op dat ontwerp gestelde verklaring. Vastgelegd 4 juni 2015.